Σχετικά με το INDUCATE

Ποιες ανάγκες καλύπτει το INDUCATE;

Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι με μακροχρόνια προβλήματα υγείας αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και εμπόδια στην εύρεση απασχόλησης.

Είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ότι οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι έχουν ανάγκη ιδιαίτερης υποστήριξης προκειμένου να αναπτύξουν τις κατάληλες δεξιότητες και ικανότητες που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν διεξοδικά αυτά τα εμπόδια.

Το INDUCATE (2019-2022) συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ και σκοπεύει στη δημιουργία ενός διαδικτυακού εργαλείου που θα βοηθήσει τους φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων να καλύψουν με επιτυχία τις σχετικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων με μακροχρόνια προβλήματα υγείας.

Επιπλέον, το INDUCATE θα διευκολύνει την κατανόηση των εκπαιδευτών ενηλίκων ως προς τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των ενηλίκων εκπαιδευόμενων με μακροχρόνια προβλήματα υγείας και εν τέλει θα βελτιώσει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς αυτήν την κοινωνική ομάδα.

Πως σχεδιάζει η κοινοπραξία του INDUCATE να επιτύχει τους στόχους της;

Φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων καλούνται να συμμετάσχουν στο έργο, αξιοποιώντας το πλαίσιο αυτό-αξιολόγησης του INDUCATE, ώστε να εκτιμηθεί και βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης που παρέχουν. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων θα έχουν την ευκαιρία να μοιρασθούν τις καλές αυτές πρακτικές με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Το έργο INDUCATE υλοποιείται από μια κοινοπραξία 5 Ευρωπαϊκών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων, εκπαιδευτική πολιτική και έρευνα. (μάθετε περισσότερα εδώ)

Οι Στόχοι του INDUCATE

Αναγνώριση και ενημέρωση σχετικά με τους παραγόντες που επηρεάζουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων σε άτομα με μακροχρόνια προβλήματα υγείας.
Ανοιχτή πρόσβαση σε ένα εργαλείο αυτό-αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης εκπάιδευσης απέναντι στους εκπαιδευόμενους με προβλήματα υγείας.
Σύνταξη βελτιωτικών προτάσεων ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα των φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων να καλύπτουν διεξοδικά τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων που αντιμετωπίζουν μακροχρόνια προβλήματα υγείας.

Οι ομάδες-στόχος του INDUCATE

Φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων και δια βίου μάθησης, τριτοβάθμια εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτικά κέντρα δια βίου μάθησης.
Ενώσεις φορέων δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενήλικων σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
Ευρωπαϊκοί και εθνικοί φορείς εκπαίδευσης, κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής.
Άτομα με μακροχρόνια προβλήματα υγείας, σχετικές ενώσεις και οργανισμοί (ΜΚΟ).
Φορείς επαγγελματικής και εκπαιδευτικής συμβουλευτικής σε ομάδες κοινωνικά ευάλωτων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με μακροχρόνια προβλήματα υγείας.
Φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής.